• امروز : دوشنبه - ۱۵ آذر - ۱۴۰۰
  • برابر با : 2 - جماد أول - 1443
  • برابر با : Monday - 6 December - 2021

خلاصه سوابق (رزومه)

نام و نامخانوادگي: علي اصغر فلاح
aliasghar.fallah@gmail.com :الكترونيكي پست
 تحصيلات
 كارداني الكترونيك:
 دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري، سال ١٣٨٢ ،با معدل ٧٤/١٦
 كارشناسي ناپيوسته مهندسي برق- الكترونيك:
 دانشكده شهيد چمران كرمان، سال ١٣٨٤ ،با معدل ٥١/١٨
 كارشناسي ارشد مهندسي برق- الكترونيك:
 دانشگاه صنعتي شاهرود، سال ١٣٨٧ ،با معدل ٢٥/١٧
 دانشجوي دكتراي مهندسي برق- الكترونيك از سال ١٣٩٤
 فعاليت هاي پژوهشي
 مقاله «تشخيص امضاء فارسي با استفاده از روش استخراج ويژگي MFCC ،«سومين كنگره مشترك سيستم هاي فازي و
هوشمند ايران، دانشگاه يزد، ايران، ١٣٨٨
 مقاله «تصديق امضاء Line On بر مبناي الگوريتم MFCC و شبكه عصبي»، هجدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران ،
دانشگاه صنعتي اصفهان، ايران، ١٣٨٩
 مقاله «تشخيص چهره در تصاوير رنگي با استفاده از الگوريتم كلاسه بندي بر مبناي حذف»، همايش ملي مهندسي برق،
دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر، ايران، ١٣٨٩
 مقاله «تشخيص Line-On امضاء فارسي بر مبناي الگوريتم MFCC با كلاسيفاير خطي و شبكه عصبي»، همايش ملي
مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات، دانشگاه سما همدان، ايران، ١٣٨٩
A new online signature verification system based on combining Mellin transform, MFCC and neural » مقاله 
٢٠١٠، « Elsevier – Digital Signal Processing » مجله»، network
 فعاليتهاي اجرايي
 مدير گروه مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي بادرود از فروردين ١٣٩١ تا خرداد ١٣٩٢
 معاون آموزشي و دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي بادرود از خرداد ١٣٩٢ تا مرداد ١٣٩٤
 معاون آموزشي و دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي بادرود از اسفند ١٣٩٥ تا فروردين ١٣٩٨
 سوابق كاري
 عضو هيئت علمي تمام وقت گروه مهندسي برق، دانشگاه آزاد اسلامي بادرود، مهر ٨٩ تاكنون
 عضو نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان
 مدرس دانشگاه غير انتفاعي فيض كاشان، دروس مدارهاي الكتريكي١ ،مدار مجتمع خطي، الكترونيك ١ ،نرم افزارهاي
كاربردي در الكترونيك، آزمايشگاه مدار، آزمايشگاه مدار مجتمع خطي، آزمايشگاه الكترونيك ٢
 مدرس دانشگاه آزاد اسلامي نطنز، درس مدارهاي الكتريكي ٢ ،مدار منطقي، كنترل خطي، تجزيه و تحليل سيستم ها،
آزمايشگاه مدار منطقي، آزمايشگاه الكترونيك عمومي
 مدرس دانشگاه علمي كاربردي كاشان و آران و بيدگل، دروس مدار مجتمع خطي، كنترل كننده هاي صنعتي، اصول اندازه
گيري، الكترونيك خودرو، الكترونيك عمومي